baza_informacji baza_informacji
baza_informacji
baza_informacji Baza informacji strzalka niepełnosprawni   baza_informacji

Niepołnosprawni - podstawowe pojęcia prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

...z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r. przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25maja 1997r. , podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r.


Art. 32.

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 68.

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych . Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 
Art. 69.

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą , pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(MP z 13.08.1997r. nr 50, poz. 475)

& 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna , psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych , zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do ;

 1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 2. dostępu do leczenia i opieki medycznej , wczesnej diagnostyki , rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności , w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne , środki pomocnicze , sprzęt rehabilitacyjny.,
 3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji , mającej na celu adaptację społeczną
 4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej
 5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych
 6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
 7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
 8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych , w tym dostępu ; do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji , możliwości komunikacji międzyludzkiej,
 9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
 10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

 

& 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji , Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka , Konwencji Praw Dziecka, Standardowych zasad Wyrównywania szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

& 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

 

& 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ULGI I PRZYWILEJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODEJMUJACYCH ZATRUDNIENIE

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW .

Problem osób niepełnosprawnych zarówno w Polsce jak i w Europie ma tendencje narastające liczbowo , chociażby ze względu na rozwój komunikacji samochodowej, a więc liczby wypadków, ze względu na zwiększanie się liczby osób chorych na cukrzycę i jej powikłania , ale również ze względu na skuteczność medycyny prowadzącej do wydłużania wieku społeczeństwa.

 

Dokonując analizy, jak daleko sięga polityka naszego Państwa w sferę potrzeb osób niepełnosprawnych wyróżnimy typowe sytuacje organizacyjne, a mianowicie niepełnosprawny ;

 • W warunkach własnego życia bez związków z zatrudnieniem w zakładzie pracy chronionej, oraz
 • W warunkach zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i
 • W warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym stworzono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Na pytanie - czy są polityczno-społeczne zabezpieczenia dodatkowej pomocy dla osoby niepełnosprawnej - na pewno należałoby odpowiedzieć twierdząco, o czym świadczy bogata lista obowiązujących przepisów, w tym także korzystnych przepisów podatkowych.

W opracowaniu szczególnie zajmę się 2 grupami ulg i przywilejów, które mają bezpośredni wpływ na poziom świadczonej opieki medycznej, co dla osób niepełnosprawnych ma niebagatelne znaczenie :

 • są to ulgi wynikające zarówno z Kodeksu pracy jak i
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 162 z 1997r. poz. 776 z późniejszymi zmianami), która stanowi bazę do omawianych ulg. Analogicznie uchwała Sejmu z 1 sierpnia 1997r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. nr 50 z 1957r. poz.475)

Krąg osób uprawnionych do ulg i zniżek charakteryzować będziemy według stopnia niepełnosprawności .

W art. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych mamy wymienione 3 stopnie niepełnosprawności :

 1. znaczny - odpowiada dawnej I grupie inwalidztwa
 2. umiarkowany - odpowiada dawnej II grupie inwalidztwa,
 3. lekki - odpowiada dawnej III grupie inwalidztwa.
 • Aby mieć prawo do ulg i zniżek (np. podatkowych, na leki itp.)muszą być spełnione następujące warunki przez zainteresowanego :
 • posiadanie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wydane przez ZUS (przed 1.09.1997) albo
 • dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wg orzeczenia komisji lekarskiej MON lub MSWiA - wobec pracowników MON i MSWiA, albo
 • legitymacji inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego , wydanej przez ZUS, albo
 • orzeczenie lekarskie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, albo
 • orzeczenie lekarskie wydane przez ZUS lub przez KRUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, (dawniej I grupa inwalidów), albo
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy (długotrwałej), częściowej lub całkowitej, okresowej bądź trwałej, albo decyzja ZUS o przyznaniu renty, w tym również renty szkoleniowej.

 

Wymienione wyżej dokumenty stanowią zestawienie najważniejszych i najczęściej występujących dokumentów niezbędnych przy uzyskiwaniu ulg. Ważną rzeczą jest zrozumienie powiązań równoważnych uprawnień, pomimo różnych nazw, dat i organów wystawiających te dokumenty.

Taką datą graniczną był 1 wrzesień 1997r. , kiedy sprawy nie dotyczące wypłaty rent zostały wyprowadzone z orzekania ZUS-u do urzędów pracy, a obecnie ośrodków pomocy rodzinie (miejskie i powiatowe).

Ważne orzeczenie organów rentowych o zaliczeniu do III grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, co wynika ze wspomnianej już ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy (dawna III grupa inwalidów), wydane po 17 sierpnia 1998r tzn. obecnie , jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, zgodnie ze wspomnianą ustawą rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podstawowym drogowskazem między różnymi decyzjami i definicjami jest ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Ważnym elementem jest to, że jeżeli człowiek posiada inne orzeczenie niż o niepełnosprawności - zgodnie z & 14 ust.3 rozporządzenia MPiPS z dnia

21 stycznia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności i trybu postępowania przy orzekaniu - procedura ogranicza się do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - w oparciu o ważne przedłożone inne orzeczenia

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zmianami) podaje

definicję niepełnosprawności, która oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Są trzy stopnie niepełnosprawności ;

 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny.

Orzekanie realizują ZESPOŁY D.S ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Lekki stopień niepełnosprawności ustala się dla osób, które ;

 • mają naruszoną sprawność organizmu (choroba)
 • są zdolne do wykonywania zatrudnienia w normalnych warunkach
 • nie wymagają pomocy innej osoby przy zaspokajaniu potrzeb życiowych

W zakresie uprawnień do ulg i odliczeń podatkowych - jest równoznaczny z zaliczeniem do III grupy inwalidów, bądź też do osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub szkoleniową z ZUS, albo rentę z KRUS z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeka się dla osób, które charakteryzują się :

 • naruszoną sprawnością organizmu (np. choroba),
 • zdolnością do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym do potrzeb i możliwości wynikających ze sprawności organizmu
 • potrzebą częściowej pomocy innej osoby w realizacji czynności poza mieszkaniem.

W zakresie uprawnień i ulg podatkowych umiarkowany stopień niepełnosprawności odpowiada dawna z II grupą inwalidów, lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Znaczny stopień niepełnosprawności orzeka się wobec osób charakteryzujących się:

 • naruszeniem sprawności organizmu (np. choroba)
 • brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia na normalnym stanowisku pracy tzn. mającą możliwość wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy specjalnie dostosowanym ( np. we własnym mieszkaniu lub w zakładzie pracy chronionej )
 • wymaganiem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

W zakresie uprawnień do ulg i zniżek podatkowych znaczny stopień niepełnosprawności jest równoważny z I grupą inwalidów z orzeczeniem o braku możliwości samodzielnej egzystencji wydanym przez ZUS lub KRUS.

Sygnalizując powyżej zagadnienia proceduralne związane z orzekaniem lekarskim , którego celem jest u z y s k a n i e

d o k u m e n t u, uprawniającego do szeregu ulg i przywilejów , należy podkreślić ,że nawet posiadający teoretycznie prawo do przywilejów - nie potrafi i nie umie z nich skorzystać.

JAKIE SĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ICH ZATRUDNIANIU ?

Są one nieprzekraczalne - tzn. pracodawca, który je naruszy, podlega odpowiedzialności tak jak za naruszenie uprawnień pracowniczych wg Kodeksu pracy :

1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dawna II lub I grupa inwalidów) nie może przekroczyć 7 godzin na dobę ani też 35 godzin tygodniowo.

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych.

4. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych (tj. w godz. od 21,00 do 7,00).

5. Przepisów podanych w p. 3 i 4 można nie stosować tylko i wyłącznie wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz tylko wtedy, gdy zainteresowany pracownik złoży wniosek do lekarza - profilaktyka o wyrażenie zgody na odstępstwo. Lekarz nie powinien bardzo wnikliwie podejść do sprawy, gdyż błędna decyzja orzecznicza lekarza może być uznana za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy wraz z wszystkimi konsekwencjami i skutkami cywilnymi.

6. Każda osoba niepełnosprawna - zatrudniona , ma prawo do 30 minutowej specjalnej - dłuższej przerwy z przeznaczeniem na wypoczynek lub na gimnastykę. Czas tej przerwy wlicza się do wynagradzanego czasu pracy.

7. Stosowanie w/w przywilejów dla osób niepełnosprawnych nie powoduje obniżenia wynagrodzenia miesięcznego.

8. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego , które odpowiadają osobistemu zaszeregowaniu - w przypadku uzyskania uprawnień osoby niepełnosprawnej - ulegają stosownemu podwyższeniu.

9. Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych uzyskuje osoba zaliczona do :

 • Znacznego
 • Umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

10. Osoba niepełnosprawna (znaczny lub umiarkowany stopień) ma specjalne uprawnienia do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dwóch przypadkach :

10.1. W wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa

w turnusie rehabilitacyjnym (zwolnienie to przysługuje nie

częściej niż raz w roku)

10.2. W celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów

leczniczych lub zabiegów usprawniających , ale również w

celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego

naprawy, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza

godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnień przedstawionych w p. 10 oblicza się wg zasad obliczania wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy.

 

W świetle dotychczasowych praktyk widać, że bardzo niewiele osób korzysta z tych uprawnień, z powodu braku znajomości uprawnień i procedur starania się o te uprawnienia.

Czasem zdarza się też tak, że to pracodawca świadomie narusza prawa pracownicze osób niepełnosprawnych , utrudniając bądź też uniemożliwiając skuteczną opiekę medyczną.

 

DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCÓW PROWADZĄCYCH ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ.

ZWROT KOSZTÓW DOFINANSOWANIA DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ULGI I PRZYWILEJE PODATKOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH .

Ulgi i przywileje podatkowe niepełnosprawnych osób fizycznych są uregulowane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako tzw. wydatki na cele rehabilitacyjne.

Wydatki te są odliczane od dochodu podatnika, w wysokości takiej - jaką podatnik poniósł.

Podstawą do odliczania tych wydatków jest posiadanie dowodu poniesienia wydatku. Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, a więc stosownych orzeczeń, które uprzednio były omówione.

Odliczenia od dochodu (wydatki na cele rehabilitacyjne), mogą być dokonywane w dwóch wariantach ;

 • Osoba niepełnosprawna odlicza wydatek rehabilitacyjny od własnego dochodu (np. od rocznej kwoty otrzymanej renty), bądź też
 • Wydatek rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej odlicza członek rodziny - jeżeli na jego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, a roczny dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 12-krotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.

Uprawnienia w/w przysługują następującym członkom rodziny, na których utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna :

małżonek, dzieci własne i przysposobione , dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie , rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Tak więc grupa członków rodziny posiadających niezłe dochody i chcąca ulżyć losowi niepełnosprawnej osoby może być całkiem liczną oraz skłonną do „fundowania wydatków na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej" zwłaszcza, gdy zachodzi prawna możliwość odliczenia tych wydatków od swoich dużych dochodów.

Podsumowując, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione przez ;

a) podatnika będącego osobą niepełnosprawną, albo

b) podatnika, na utrzymaniu którego pozostają osoby niepełnosprawne.

A co ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do wydatków na cele rehabilitacyjne ?

a) wydatki na leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu , a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy. Aby obliczyć te wydatki były potrzebne rachunki imienne ze wszystkich zakupów w aptece, nawet te najdrobniejsze, skrzętnie zbierane. Każdy ma prawo do otrzymania rachunku za kupione leki, zarówno refundowane jak też pełnopłatne.

b) Wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb , które wynikają z niepełnosprawności. Odliczeniu podlega tylko wydatek na „przeróbkę" samochodu . Nie podlega odliczeniu wydatek na kupno samochodu, nawet samochodu inwalidzkiego. Nie ma odliczenia kwoty wydatku.

c) Wydatki na adaptację (przeróbkę) i wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego , stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przykłady ; montaż windy, przeróbka schodów, żaluzje trwałe zewnętrzne, szafy wnękowe, zmiana podłogi, urządzenia łazienkowe itp. Celem jest optymalizacja warunków do biologicznych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Nie ma limitu ograniczającego wielkość wydatku. Nie ma zależności między tym wydatkiem a ulgą budowlaną lub remontową. Potrzebny jest tylko rachunek.

d) Wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonanie czynności życiowych - stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie ma ograniczenia kwoty rocznego wydatku(ów). Decyduje cel.

e) Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przykład ; albumy lub taśmy video z zalecaną gimnastyką lub książki o schorzeniu. Nie ma ograniczenia rocznej kwoty.

f) Wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego, bez limitu kwoty ograniczającej.

g) Wydatki poniesione na opłacenie pobytu(ów) na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym. Nie ma żadnych ograniczeń kwotowych.

h) Wydatki poniesione na spłacenie pobytu(ów) na ;

 • Leczeniu sanatoryjnym
 • Leczeniu uzdrowiskowym itp.

Wraz z kosztami przejazdów środkami transportu

publicznego. Wydatki nie mają ograniczeń kwotowych.

W wydatkach tych mieści się również zakupienie - koszty

dodatkowych opłat za zabiegi rehabilitacyjno-

usprawniające. Przykłady ; wyjazd do sanatorium typu

Ciechocinek, Kudowa, Druskienniki. Przepis nie

przewiduje ograniczeń.

i) Wydatki poniesione z tytułu odpłatności za pobyt w

placówkach ;

 • Rehabilitacyjno-szkoleniowych
 • Szkolno-wychowawczych
 • Leczniczo-opiekuńczych

wraz z dodatkową odpłatnością za zabiegi

rehabilitacyjno-usprawniające. Wydatki te obejmują

również odliczenie od dochodu uprawnionych

pensjonariuszy, (np. w DPS-ach, innych placówkach dla

przewlekle chorych), w których potrąca się

pensjonariuszom co miesiąc 75% przesłanych dla nich

rent.

Jest to niestety bardzo mało znany i rzadko stosowany

przepis z istotną szkodą dla pensjonariuszy . Potrzebne jest

bowiem potwierdzenie Dyrektora o rocznej - zabranej

kwocie, co posłuży do odliczenia.

j). Wydatki poniesione na opłacenie kolonii i obozów dla

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez limitów kwoty

graniczającej wydatek)

j) Wydatki poniesione na opłacenie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej , których rodzic lub rodzice są niepełnosprawni (bez limitów kwoty ograniczającej wydatek.

k) Wydatki na odpłatny, konieczny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

 • Karetką transportu sanitarnego - każdej osoby niepełnosprawnej,
 • Innymi środkami transportu (np.taksówką) - ww.osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie ma limitu ograniczającego wydatki.

l) Wydatki na opłacenie przewodników ;

 • Osób niewidomych wg I lub II grupy inwalidztwa, bądź też posiadających zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • Osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim ale z uszkodzeniami narządu ruchu bądź zaliczanych do III grupy inwalidztwa z tytułu schorzeń kończyn dolnych. Limit dopuszczalnych rocznych wydatków wynosi 3-krotność najniższego wynagrodzenia.

Ł) Wydatki na opiekę pielęgniarską w domu ;

 • Nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się , oraz
 • Usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności).Nie ma limitu ograniczającego wydatki.

m) wydatki przez utrzymanie przez osoby niewidome (I lub II grupy inwalidztwa) psa - przewodnika. Nie jest wymagany dokument-rachunek. Limit rocznego wydatku wynosi trzykrotne najniższe wynagrodzenie.

n) Wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego , który stanowi własność osoby niepełnosprawnej (I lub II grupy inwalidztwa) dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie jest wymagany dokument-rachunek. Limit rocznego wydatku wynosi trzykrotne najniższe wynagrodzenie.

o) Wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego przez podatnika;

 • Mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (I lub II grupy inwalidztwa), bądź
 • Mającego na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne do lat 16 w celu dowiezienia w/w na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie jest potrzebny dokument poniesionego wydatku. Roczny limit - trzykrotne najniższe wynagrodzenie.

 

Tak wyglądają grupy wydatków na cele rehabilitacyjne odliczane od dochodu. Podlegają one odliczeniu od dochodu (w zeznaniu corocznym PIT, jeżeli nie zostały sfinansowane z innych źródeł.

Dla uzyskania w/w odliczeń należy skrzętnie zbierać wszystkie rachunki-dowody poniesionych wydatków, rachunki z aptek, rachunki z różnych instytucji działających odpłatnie na rzecz osób niepełnosprawnych.

UPRAWNIENIA DO RENTY W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ.

Na rynku pracy nie ma osób sprawnych i niepełnosprawnych. Są tylko dobrzy i źli pracownicy. W przypadku zatrudnienia osoby, która ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej prawo do w/w świadczenia ulega zawieszeniu lub świadczenie ulega zmniejszeniu jeżeli :

 

 • Osiągany przez rencistę przychód jest w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS za kwartał kalendarzowy (od 1 marca 2006r. jest to kwota 1770,10), nie więcej jednak niż 130% tej kwoty - świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia; od 1 marca wynosi ona 24 % kwoty bazowej dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca br. jest to kwota 413,37zł) i 18% kwoty bazowej dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ( od 1 marca br. jest to kwota 310,05zł).
 • W przypadku uzyskania dochodu , który jest przekroczeniem 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( od 1 marca br. jest to kwota 3287,30zł - prawo do renty ulega zawieszeniu. Nie ma tu znaczenia ustalony stopień niepełnosprawności (znaczny czy umiarkowany).
 • Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc , w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych od 1 marca 2006r. kwota ta wynosi 758,60zł.

WAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. nr 123, poz. 776 z póź. zmianami)

2. Ustaw z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 z późn. zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii (Dz.U.nr 7, poz. 60)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.nr 54, poz.254 z późn.zmianami

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz.176 z 2000r z późn. zmianami)

lewy prawy
Projekt + CMS: Jan Domański